← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

Algemene voorwaarden voor Globexs eigenaars (Premium – Superior plan)

1. Voorwerp van de overeenkomst

GLOBEXS is een bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het verlenen van verschillende diensten aan expats en/of de bedrijven waar zij voor werken, alsmede het verstrekken van geschikte accommodatie voor expats en hun gezinnen. GLOBEXS beschikt over een internetplatform waarop de eigenaars hun woningen ter beschikking kunnen stellen van de huurders.

De EIGENAAR wil het in de bijzondere voorwaarden beschreven EIGENDOM, waarvan hij verklaart de enige en wettelijke eigenaar te zijn, verhuren aan expats en wenst gebruik te maken van de diensten van GLOBEXS. De EIGENAAR machtigt GLOBEXS om in naam en voor rekening van de EIGENAAR te onderhandelen over huurovereenkomsten betreffende het woonst en deze te ondertekenen. Indien nodig treedt GLOBEXS op als bemiddelaar van de EIGENAAR, noch als huurder, noch als verhuurder. Dit betekent dat GLOBEXS enkel acteert als tussenpersoon, en geen deel uitmaakt van de huurovereenkomsten.

2. Prijsstelling

Maandelijkse huur

De huur die de EIGENAAR wenst te ontvangen wordt bepaald in overleg met GLOBEXS en kan per huurcontract verschillen, afhankelijk van de duur van het verblijf. Voor elke verhuur wordt de huurprijs (inclusief alle kosten zoals water, elektriciteit, gas, wifi, gemeenschapskosten, belastingen, etc.) onderhandeld tussen GLOBEXS en de EIGENAAR. De EIGENAAR draagt de kosten van de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, gas, water, televisie, wifi, onroerendgoedbelasting en onderhouds- en reparatiekosten. In het geval van energiekosten (enkel verwarming + elektriciteit) worden de kosten boven het bedrag beschreven in de bijzondere voorwaarden betaald door de huurder, maandelijks of trimestrieel, of op het einde van de huurperiode.

De EIGENAAR is verplicht om de aanvraag voor extra energiekosten te staven met facturen, en deze moeten maandelijks (bij uitzondering elk kwartaal) naar GLOBEXS gestuurd worden. Energiefacturen ouder dan 3 maanden kunnen niet in rekening worden gehouden, noch kan de betaling geëist worden aan GLOBEXS of de huurder. De EIGENAAR zal ervoor zorgen dat de tarieven van de nutsvoorzieningen zo optimaal mogelijk zijn zodat zij niet leiden tot onnodige extra kosten voor de huurder.

Betalingsmethode

GLOBEXS betaalt de eigenaar maandelijks de ontvangen bedragen als huur, hetzij in contanten op het kantoor van GLOBEXS (max 1000€), hetzij per paypal of op de door de eigenaar vastgestelde bankrekening in de bijzondere voorwaarden. Er zijn 2 betaaldagen per maand: Op de 5de en de 20ste van elke maand. De maandelijkse huur wordt betaald door GLOBEXS aan de EIGENAAR ofwel op de 5de of op de 20ste van de maand, tenzij GLOBEXS de huur nog niet ontvangen heeft van de huurder. 

Waarborg

De huurcontracten gaan altijd gepaard met een waarborgsom, betaald door de huurders. Het bedrag van de waarborg wordt voor elke reservering onderhandeld tussen GLOBEXS en de EIGENAAR. Standaard bedraagt de waarborg 1 maand huur. Het doel van de waarborg is de correcte en volledige uitvoering van het huurcontract door de huurder te verzekeren en eventuele schade aan de woning of verlies en schade aan de inhoud van de woning veroorzaakt door nalatigheid of fout van de huurder te dekken.  De waarborg geldt niet voor schade of verlies veroorzaakt door normale slijtage van de woning of de inhoud ervan. De EIGENAAR machtigt GLOBEXS, in naam van de EIGENAAR, om de waarborg voor elke boeking te innen en te beheren.

Vergoedingen betaald de huurder

Voor haar diensten rekent GLOBEXS aan de huurder een commissie, een administratievergoeding, een linnengoed vergoeding en/of een agentschapscommissie. Deze vergoedingen zijn variabel en afhankelijk van de duur van de boeking. Ze worden aangerekend bovenop de huurprijs die GLOBEXS met de EIGENAAR is overeengekomen en worden gefactureerd aan en betaald door de huurder. 

Service fee (betaald door de EIGENAAR)

GLOBEXS zal de EIGENAAR een vergoeding aanrekenen gelijk aan 2% van de maandelijkse huurprijs als service fee voor die commerciële bemiddelingsdiensten die tijdens de duur van de huur worden verleend. GLOBEXS zal voor dit concept een factuur opstellen per kwartaal, of op het einde van de contractuele relatie indien de huur een kortere duur heeft.

Publicatie fee (betaald door de EIGENAAR)

De publicatie van het appartement is onderworpen aan een jaarlijkse publicatiekost van 99€ (+ BTW) te betalen door de EIGENAAR. In het eerste jaar wordt deze kost gefactureerd op het moment van de eerste boeking, en het bedrag wordt afgetrokken van de eerste huurinkomsten die GLOBEXS aan de EIGENAAR betaalt. Nadien wordt de publicatiekost automatisch jaarlijks gefactureerd elke 12 maanden, ongeacht of het appartement op dat moment verhuurd is of niet. De EIGENAAR betaalt de publicatie fee zolang het bemiddelingscontract in voege is.

3. Toestemming om het appartement te publiceren

De EIGENAAR machtigt GLOBEXS, in naam en voor rekening van de EIGENAAR, om zijn eigendom te publiceren op het GLOBEXS online portaal (www.globexs.com). GLOBEXS publiceert een huurprijs, maandelijkse kosten en een bemiddelingsvergoeding. De bedragen van deze posten zijn niet bindend. Deze bedragen dienen enkel ter informatie en reclame en stemmen niet noodzakelijk overeen met de werkelijke bedragen vermeld in het huurcontract. De huurprijs die de EIGENAAR ontvangt voor een reservering wordt bepaald in overleg met GLOBEXS, en kan per verhuur verschillen. Voor elke verhuur omvat de door de EIGENAAR ontvangen huurprijs alle kosten zoals water, elektriciteit, gas, wifi, gemeenschapskosten, belastingen, enz. binnen de in het huurcontract bepaalde grenzen.

4. Exclusiviteit

GLOBEXS vereist geen exclusiviteit. De EIGENAAR heeft het recht de woning via andere bronnen te publiceren. Indien de EIGENAAR echter een reservering heeft via een andere bron, is hij/zij verplicht GLOBEXS binnen 24 uur op de hoogte te brengen van de data, zodat GLOBEXS de interne beschikbaarheidskalender van de woning kan aanpassen. De EIGENAAR mag niet rechtstreeks aan een klant van GLOBEXS verhuren. Indien een huurder een bestaande huurovereenkomst wenst te verlengen, is de EIGENAAR niet gemachtigd de nieuwe overeenkomst rechtstreeks met de huurder te sluiten, tenzij GLOBEXS uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft.

5. Verlengingen

GLOBEXS mag de huurovereenkomsten niet automatisch verlengen zonder voorafgaande kennisgeving aan de EIGENAAR, die de verlenging binnen de 72 werkuren moet bevestigen of weigeren. GLOBEXS kan huurders die momenteel in de woning wonen een verlenging van de huurovereenkomst aanbieden zolang de EIGENAAR niet vooraf aan GLOBEXS heeft meegedeeld dat de woning via externe kanalen is verhuurd en dit samenvalt met de door de HUURDER gevraagde data. Indien er geen voorafgaande boekingen zijn meegedeeld die samenvallen met de data van de mogelijke verlenging, en de EIGENAAR niet binnen 72 werkuren reageert op de aanvraag tot verlenging, zal GLOBEXS bevoegd zijn om de verlenging van de huurovereenkomst in naam van de EIGENAAR te aanvaarden of te weigeren.

6. Duur en opzeg

Deze bemiddelingsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan dit contract eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van één maand; in dit geval moet de andere partij schriftelijk op de hoogte worden gebracht. In geval van beëindiging van het contract door de EIGENAAR, is de EIGENAAR in elk geval verplicht om de reservaties die reeds gemaakt en bevestigd werden door de LESSEES of toekomstige LESSEES die via GLOBEXS beheerd worden, te respecteren en te goeder trouw uit te voeren. 

Indien de EIGENAAR een reeds gemaakte en bevestigde reservering niet kan honoreren ten gevolge van het verlies of de verkoop van de woning of schade aan de woning, is de EIGENAAR aansprakelijk en zal hij GLOBEXS bijgevolg minimum 20% van het totale bedrag van de gemaakte en bevestigde reservering betalen, met een maximum van één maand van de huurprijs.

7. Annulaties

Reserveringen bevestigd aan de EIGENAAR via GLOBEXS kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd door de EIGENAAR (met uitzondering van eerdere reserveringen gemaakt via niet-GLOBEXS kanalen die naar behoren werden meegedeeld) en zullen te allen tijde voorrang hebben op elke andere reservering. Indien de huurder om welke reden dan ook beslist niet te komen of geen gebruik (meer) te maken van de gereserveerde woning, zal GLOBEXS niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de EIGENAAR, noch zal GLOBEXS verplicht zijn de EIGENAAR op enige wijze te vergoeden. De EIGENAAR zal echter, afhankelijk van de precieze situatie, verplicht zijn de annuleringsvoorwaarden te respecteren.

8. Verplichtingen van de EIGENAAR

Teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening ten behoeve van de huurder te verzekeren, garandeert de EIGENAAR de goede uitvoering van de volgende verplichtingen met betrekking tot het gehuurde goed:

– De EIGENAAR dient ervoor te zorgen dat de gehuurde woning voldoende is ingericht en uitgerust met de nodige uitrusting voor het aantal personen waarvoor de woning is bestemd.

– Alle elektrische apparaten moeten in goede staat verkeren en perfect werken. Er moet een koelkast zijn met voldoende ruimte voor het aantal personen waarvoor het huis bestemd is.

– Bedden moeten in goede staat en schoon zijn (inclusief matrassen en beddengoed).

– De accommodatie moet brandschoon, volledig schoon en in goede staat worden opgeleverd, alsmede vrij van persoonlijke bezittingen. Schoonmaakmiddelen, shampoo en toiletpapier zijn aanwezig.

– De EIGENAAR dient ervoor te zorgen dat de nutsvoorzieningen (elektriciteit en/of gas, water, wifi en TV) gedurende de gehele huurperiode aangesloten en operationeel zijn.

– Indien zich tijdens de huurperiode onderbrekingen voordoen in de levering van wifi, elektriciteit, gas of water, is de EIGENAAR verplicht deze situatie onmiddellijk te verhelpen en/of de huurder een evenredig deel van de huurprijs voor het aantal dagen zonder levering terug te betalen, als vergoeding voor het geleden ongemak.

– Indien de verstoring zo ernstig is dat de huurder een ernstig genotsverlies lijdt en het huis niet kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is bestemd, wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd zonder dat de EIGENAAR enige aanspraak en/of schadevergoeding kan doen gelden.

9. GLOBEXS aansprakelijkheid

GLOBEXS is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de woning, noch voor eventuele schade die de huurders lijden bij het gebruik van de woning en alles wat zich daarin bevindt. Alleen de EIGENAAR is verantwoordelijk voor een verzekering die minstens de schade veroorzaakt door brand of diefstal dekt, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de gebruikers van het goed. GLOBEXS zal de huur tijdens de huurperiode in naam en voor rekening van de EIGENAAR innen bij de huurder, maar GLOBEXS kan ten opzichte van de EIGENAAR geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de huurder de huur – tijdelijk of definitief – niet heeft betaald.

10. Wijzigingen

Elke wijziging, aanpassing of aanvulling van de bepalingen van deze overeenkomst is slechts geldig en effectief indien beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk met een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling hebben ingestemd.

11. Legale Informatie

Teneinde te voldoen aan de bepalingen van de Ley 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeert GLOBEXS de EIGENAAR dat zijn persoonlijke gegevens, evenals andere gegevens verstrekt voor de levering van de goedgekeurde dienst, zullen worden opgenomen in een bestand met de overeenkomstige kennisgeving aan het AEPD (Spaans Agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens). De gegevens worden uitsluitend verzameld om onze diensten correct te kunnen verlenen. In overeenstemming met de bovengenoemde wet heeft u het recht op toegang, annulering, wijziging en afwijzing van de gegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met GLOBEXS met vermelding van uw identificatienummer en het correct ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. GLOBEXS informeert de EIGENAAR dat hun relatie onderworpen is aan de vereisten en garanties vastgelegd in Ley 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

12. Bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst, alsmede op elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging daarvan, is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing. Elk geschil dat in verband met deze overeenkomst ontstaat, zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Valencia en de partijen zien uitdrukkelijk af van elke andere jurisdictie.

Opgesteld op de bovenaan dit document vermelde plaats, in twee originelen, die elk afzonderlijk zijn ondertekend en waarvan elke partij de ontvangst van één origineel bevestigt. Op de datum en de plaats vermeld in het opschrift van dit contract.