← Go to Globexs.comGeneric selectors

Alleen exacte overeenkomsten

Zoeken in titel

Zoeken in inhoud

Post Type Selectors

De huisregels van het appartement dat ik gehuurd heb

De volgende huisregels zijn van toepassing op alle Globexs appartementen (behalve wanneer het huurcontract anders bepaalt).

Algemene huisregels

  • De huurder dient zich ervan bewust te zijn dat de woning een echte woning is omgeven door buren en dat de regels van de Vereniging van Huiseigenaren gerespecteerd dienen te worden. De werknormen van het Comité van Eigenaren van het gebouw, waarin de woning zich bevindt, moeten worden nageleefd, evenals het correcte gebruik van de gemeenschappelijke elementen en de inrichting van het gebouw. Hinderlijke, ongezonde, schadelijke, risicovolle en illegale activiteiten zijn verboden. De huurder mag de rust en de bewoning van het gebouw niet verstoren en dient zich te onthouden van activiteiten die de rust van bewoners of buren kunnen verstoren.
  • De huurder moet de buren respecteren door het geluidsniveau laag te houden, niet alleen in het gehuurde appartement, maar ook in de trappenhuizen. Tussen 21.00 en 10.00 uur moet het lawaai tot een minimum worden beperkt.
  • Op het terrein mogen geen feesten worden gehouden.
  • Roken is ten strengste verboden in het appartement en het gebouw. Een boete van 500€ zal in rekening worden gebracht indien de huurder rookt in het appartement.
  • Tijdens het verblijf dient de huurder het afval te deponeren zoals aangegeven door de eigenaar of door een Globexs medewerker bij het inchecken.
  • De hoofddeur van het gehuurde goed altijd volledig afsluiten met de sleutel, wanneer u naar buiten gaat. Bij verlies van een set sleutels wordt een boete van 250€ aangerekend, bovenop de kosten voor het maken van een nieuw exemplaar.
  • Er is alles aan gedaan om het gehuurde goed voor de huurder gereed te maken, zodat de huurder zich tijdens het verblijf zo ontspannen en comfortabel mogelijk voelt. De huurder is verplicht het gehuurde goed met zorg te behandelen, zodat het aan het einde van de huurperiode net zo wordt achtergelaten als hij/zij het aan het begin heeft aangetroffen.
  • Bij het uitchecken moet het appartement SCHOON worden achtergelaten. De afwas moet gedaan zijn, de vuilnis moet uit het appartement verwijderd zijn, de koelkast moet geleegd zijn, enz. Indien het appartement vuil wordt achtergelaten kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Indien één van de bovenstaande huisregels niet wordt nageleefd, wordt dit beschouwd als een ernstige fout, die de eigenaar het recht geeft de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in welk geval de huurder verplicht is aan de eigenaar een schadevergoeding te betalen ten bedrage van een volledige maand huur voor deze fout (naast andere eventuele kosten voor de vergoeding van schade die door de huurder aan de woning zou worden toegebracht).

Gebruik van het pand

De Globexs appartementen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik als tijdelijke woonruimte. Het is de huurder niet toegestaan er zijn hoofdverblijfplaats van te maken, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven. De huurder dient Globexs onmiddellijk per aangetekend schrijven te verwittigen indien zijn hoofdverblijfplaats wijzigt.

Het is niet toegestaan om in het pand enig ambacht of beroep uit te oefenen.

Het pand kan niet geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd of aan derden ter beschikking worden gesteld, noch kan de huurprijs aan derden worden overgedragen.

Indien de huurder de hierboven vermelde verplichtingen over de bestemming van het goed niet nakomt, zal de eigenaar dit beschouwen als een ernstige tekortkoming, die de eigenaar het recht geeft de automatische ontbinding van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving in te roepen en de som van een volledige maand huur als boete aan de huurder aan te rekenen. Bovendien kan de eigenaar in dat geval ook schadevergoeding eisen, zoals materiële schade en belastingen waartoe de eigenaar verplicht zou zijn door het enkele feit dat de woning voor beroepsdoeleinden wordt gehuurd of indien de woning als hoofd- of hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.